هاستینگ پر سرعت سی پنل

کیفیت، خدمات، پشتیبانی

CS100


 
3,600تومان
سه ماهه

   100 مگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود ایمیل اکانت

   نامحدود اکانت ftp

   نامحدود ساب دومین

   نامحدود پارک دامنه

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

CS1000


 
6,000تومان
ماهانه

   1000 مگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود ایمیل اکانت

   نامحدود اکانت ftp

   نامحدود ساب دومین

   نامحدود پارک دامنه

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

CS10000


 
31,000تومان
ماهانه

   10000 مگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود ایمیل اکانت

   نامحدود اکانت ftp

   نامحدود ساب دومین

   نامحدود پارک دامنه

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

CS200


 
4,300تومان
سه ماهه

   200 مگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود ایمیل اکانت

   نامحدود اکانت ftp

   نامحدود ساب دومین

   نامحدود پارک دامنه

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

CS2000


 
12,000تومان
ماهانه

   2000 مگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود ایمیل اکانت

   نامحدود اکانت ftp

   نامحدود ساب دومین

   نامحدود پارک دامنه

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

CS20000


 
41,000تومان
ماهانه

   20000 مگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود ایمیل اکانت

   نامحدود اکانت ftp

   نامحدود ساب دومین

   نامحدود پارک دامنه

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

CS30000


 
51,000تومان
ماهانه

   30000 مگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود ایمیل اکانت

   نامحدود اکانت ftp

   نامحدود ساب دومین

   نامحدود پارک دامنه

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

CS500


 
5,000تومان
سه ماهه

   500 مگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود ایمیل اکانت

   نامحدود اکانت ftp

   نامحدود ساب دومین

   نامحدود پارک دامنه

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

CS5000


 
21,000تومان
ماهانه

   5000 مگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود ایمیل اکانت

   نامحدود اکانت ftp

   نامحدود ساب دومین

   نامحدود پارک دامنه

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

CS50000


 
90,000تومان
ماهانه

   50000 مگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود ایمیل اکانت

   نامحدود اکانت ftp

   نامحدود ساب دومین

   نامحدود پارک دامنه

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور